De juridische afdeling van deze website:

Huisregels                Privacy                Disclaimer             Deurbeleid

In de hierna volgende content en teksten, en elders op deze en andere TBF websites, wordt de afkorting TBF gebruikt: Dit staat voor : The Bubbles Factory. Dit is de moedermaatschappij van the Wiz® en houder van de merk- en handelsnamen van alle numerieke varianten op the Wiz®. the Wiz is niet alleen als handelsnaam beschermd maar ook gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 795506.

Alle inhoud: zowel teksten, als afbeeldingen, als broncodes, en software op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze webpagina's mag worden gebruikt, gekopieerd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Bubbles Factory (TBF).

 

Voorwaarden aanvraag & gebruik Wiz® pas

Door het aanvragen en / of gebruiken van een Wiz® pas verklaar je, je akkoord met deze voorwaarden en onze huisregels zoals hieronder vermeldt staan.

De Wiz® pas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Misbruik in enige vorm zal resulteren in het intrekken van de pas en tot het ontzeggen van de toegang tot the Wiz®. Het tonen van een geldige Wiz® pas geeft niet automatisch toegang tot the Wiz®: we kunnen vol zijn!

Bij het afhalen van de Wiz® pas dien je een geldig legitimatiebewijs te tonen. Je kunt de Wiz® pas nl. ook als legitimatiebewijs voor the Wiz® gebruiken. De gegevens op je legitimatiebewijs dienen uiteraard overeen te komen met de door jou opgegeven informatie tijdens de aanvraag van de Wiz® pas. Indien je een foto meestuurt met het aanvraagformulier, dient dit een recente, goedlijkende & duidelijke foto te zijn.

De door jou verstrekte gegevens zijn onderworpen aan onze privacy regels. Er is geen haar op ons hoofd die er aan denkt om jou gegevens door te verkopen en/of te geven aan anderen dan the Wiz® / TBF. Alle gegevens die je opgeeft worden enkel en alleen gebruikt ten behoeve van ons eigen systeem. Voor meer info: lees onze privacy verklaring.

Terug naar boven

Huisregels van the Wiz®.

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in onze bedrijven gelden. U bent te gast in onze ondernemingen en ten behoeve van het welbevinden van U en andere gasten hebben wij de navolgende regels opgesteld. U bent verplicht u aan deze regels te houden. Het betreden van the Wiz® zonder voorafgaand bezwaar, houdt automatisch het accepteren van, en conformeren aan deze huisregels in.  Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Brandbeveiliging - Bij ons liggen brandinstructies ter inzage. Alle aanwezige brandbestrijdingsmiddelen zijn aangeduid met een behorend rood pictogram. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ons onmiddellijk. Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

Camera's - Op diverse plaatsen in onze bedrijven hangen camera's. Een ieder die ons bedrijf bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan politie en/of justitie.

Consumpties - Wanneer je onze bedrijven bezoekt, dan ben je verplicht een consumptie te gebruiken. Het nuttigen van meegebrachte dranken en/of spijzen is niet toegestaan.

Eigendommen - Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten de gebouwen; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Foto's - Met regelmaat worden binnen onze bedrijven foto's gemaakt van bezoekers en/of festiviteiten. Deze foto's worden regelmatig gepubliceerd op onze website(s). Heb je bezwaar tegen publicatie van foto's waarop je zelf staat, dan kun je dit kenbaar maken: Deze foto(s) zullen dan niet worden gepubliceerd en/of in voorkomend geval van onze server worden verwijderd.

Gevonden voorwerpen - Gevonden voorwerpen dien je bij ons in te leveren.

Glas - Glazen & flessen mogen niet mee naar buiten worden genomen en zijn ook niet toegestaan op de dansvloer.

Handel in goederen - Het is verboden in of rond het bedrijf goederen te verhandelen en/of je schuldig te maken aan heling. 

Klachten - Wanneer je klachten van welke aard dan ook hebt kun je deze bij onze directie melden. Klachten dien je altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan je klachtrecht vervalt.

Kleding - Je kleding dient er verzorgd uit te zien. Baseball caps / petten zijn niet toegestaan. Zie ook ons deurbeleid.

Ongewenste intimiteiten & Discriminatie - Ongewenste intimiteiten & discriminatie worden niet getolereerd. the Wiz® conformeert zich volledig aan de Gedragscode anti-rassendiscriminatie zoals opgesteld door het bedrijfschap Horeca & Catering. Zie ook ons deurbeleid.

Wapens - Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Indien deze worden aangetroffen in jouw bezit en/of op jouw persoon worden deze zonder uitzondering in beslag genomen en over gedragen aan de Politie. Er zal tevens aangifte tegen je gedaan worden.

Parkeren/rijwielstalling - Je dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien je hieraan niet houdt, loop je het risico dat je voertuig wordt verwijderd.

Verbandtrommel - Achter de bars is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.

Verdovende middelen - Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij constatering van een of meerdere van deze feiten zul je worden staande gehouden en onverwijld worden overgedragen aan de politie.

Toegang - Bij de entree van the Wiz®, maar ook binnen, kan zich de mogelijkheid voordoen dat je moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.  Na 02.00 uur krijg je geen toegang meer tot the Wiz®.

Geluid(sniveau) - In diverse ruimtes in ons bedrijf wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf in deze zalen geschiedt derhalve geheel op eigen risico. Geef je oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.

Overtredingen – Bij ordeverstoringen & aanwenden van geweld alsmede bij constatering van een strafbaar feit wordt direct de politie geïnformeerd en doen wij aangifte.

Ontzegging – Bij ernstige overtredingen van onze huisregels alsmede bij het plegen van enig strafbaar feit, wordt je de toegang tot the Wizzen ontzegt voor een periode van 3, 6 of 12 maanden. Een kopie van deze ontzegging wordt naar de Politie verstuurd. Indien je, je  niet aan deze ontzegging houdt, pleeg je huisvredebreuk: Hiervan wordt aangifte gedaan bij de Politie. Tevens zal je ontzegging automatisch met eenzelfde periode worden verlengd.

     Versie 1.5,  dec 2006

Terug naar boven

 

Privacy verklaring the Wiz® / TBF

Kennisgeving

Wanneer wij persoonlijke gegevens nodig hebben om je te identificeren of om contact met je op te nemen, zullen wij je hier expliciet om vragen. Deze gegevens worden in het algemeen gevraagd wanneer je wordt gevraagd om zich te registreren voordat je gratis software download, deelneemt aan een prijsvraag, zich abonneert op nieuwsbrieven via e-mail of je aanmeldt bij een gereserveerde website met beperkte toegang. Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens voor vier belangrijke doeleinden:

* Om de website nog gebruiksvriendelijker te maken zodat u maar eenmaal gegevens hoeft in te voeren.

* Om klanten snel te helpen bij het vinden van software, services of gegevens op de site van TBF.

* Om inhoud te verzamelen die relevant voor je is.

* Om klanten op de hoogte te houden van upgrades voor producten, speciale aanbiedingen, bijgewerkte informatie en nieuwe services van TBF.

Goedkeuring

Als je niet registreert of geen persoonlijke gegevens invoert, kun je toch nog de meeste onderdelen van de website van TBF gebruiken. Je hebt echter geen toegang tot gebieden waarvoor registratie vereist is.

Als je jezelf registreert, kun je de informatie selecteren die je van TBF wilt ontvangen. Door je aan te melden voor verschillende services, zoals elektronische nieuwsbrieven. Als je niet wilt dat TBF je berichten stuurt over andere aanbiedingen voor TBF producten, -programma's, gebeurtenissen of services via e-mail, post of telefoon, kunt je dit aangeven als je jezelf registreert.

Klantgegevens

Indien je gebruik maakt van TBF diensten als SMS, e-mailaccounts en/of webhosting dien je diversen persoonlijke gegevens aan TBF en/of haar geautomatiseerde diensten door te geven. Met deze gegevens wordt hoogstzorgvuldig omgegaan. Jouw webstatistieken worden gebruikt om dataverkeer op onze site te meten: Jouw privacy is echter gewaarborgd: je identiteit wordt NIET geregistreerd tenzij je (pogingen doet om) misbruik maken van TBF hard- of software en/of onze data. Elke en enige poging hiertoe zal worden bestreden en vervolgd met alle middelen welke tot onze beschikking staan.

Beveiliging

TBF beschermt jouw persoonlijke gegevens nauwgezet en houdt rekening met jouw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens. Wij beschermen jouw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijzigingen of vernietiging.

Uitvoering

Als je van oordeel bent dat TBF zich niet aan de bovenstaande principes heeft gehouden, laat dat dan weten. We zullen er alles aan doen om het probleem meteen te identificeren en te corrigeren. Zorg ervoor dat het woord 'Privacyverklaring' in de onderwerpregel wordt vermeld: klik hier

Kennisgeving aan ouders

Ouders of voogden: wij willen u helpen om de privacy van uw kinderen te beschermen. Praat met uw kinderen over veiligheid en verantwoord gebruik van hun persoonlijke gegevens als zij gebruikmaken van het Internet.

Klantenprofielen

Zoals hierboven vermeld, heeft iedere klant een uniek persoonlijk profiel. Ieder profiel is gekoppeld aan een uniek persoonlijk identificatienummer, dat ons helpt ervoor te zorgen dat alleen jij toegang hebt tot jouw eigen profiel.

Wanneer je jezelf registreert, maken wij een profiel en wijzen wij een persoonlijk identificatienummer aan je toe. Vervolgens sturen wij dit persoonlijk identificatienummer in de vorm van een zogenaamd cookie, een klein codebestand, terug naar jouw vaste schijf. Dit is jouw unieke code, waarmee je verzekerd bent van een probleemloos verblijf op de website van TBF. Je kunt er gratis software mee downloaden, een gratis abonnement op nieuwsbrieven nemen en gereserveerde websites bezoeken zonder dat je registratieformulieren moet invullen met gegevens die je al hebt opgestuurd. Zelfs als je een andere computer gebruikt, hoeft je jezelf niet opnieuw te registreren: je gebruikt voor de identificatie gewoon je gebruikersnaam en wachtwoord.

Disclaimer the Wiz® / TBF

Alle genoemde & afgebeelde merken, merknamen en logo´s zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Ondanks zorgvuldige samenstelling van deze website, kan geen enkel recht worden ontleend aan enige informatie en / of afbeelding gepubliceerd op deze website. Alle prijzen op de website zijn in Euro's en inclusief BTW.  Alle prijs- & overige wijzigingen voorbehouden. Geen enkel deel van deze website mag worden gebruikt, gekopieerd, gemuteerd, gepubliceerd, overgenomen of worden opgeslagen in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TBF.

 

SPECIFIEKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE DOCUMENTEN

Het is niet toegestaan de op deze webserver ("server") beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken, ook niet als bovenstaande auteursrechtaanduiding op alle kopieën wordt overgenomen, en ook niet als de auteursrechtaanduiding als deze kennisgeving met betrekking tot toestemming worden overgenomen. De op deze server beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen mogen ook niet voor informatieve en persoonlijke of niet-commerciële doeleinden worden gebruikt en niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden. De op deze server beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen mogen op geen enkele wijze worden bewerkt. Het gebruik voor andere doeleinden is bij de Nederlandse wet uitdrukkelijk verboden en zal leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd.

De onderdelen en inhoud van TBF websites zijn beschermd door het internationale auteursrecht, de handelsmerkenwet, de merkenwet, wet op de oneerlijke concurrentie en door andere wetten en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of nagemaakt. Er mag geen logo, afbeelding of geluid van een TBF website worden verveelvoudigd of opnieuw worden doorgegeven, tenzij TBF hiervoor uitdrukkelijk haar toestemming heeft gegeven. .

TBF EN/OF DE RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN DIE OP DEZE SERVER WORDEN GEPUBLICEERD. AL DEZE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN WORDEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TBF EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS WIJZEN HIERDOOR ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DIE INFORMATIE, DAARONDER BEGREPEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE NIET INBREUKMAKEND IS, VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL ZIJN TBF EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN OP DEZE SERVER BESCHIKBARE INFORMATIE.

HET IS MOGELIJK DAT DE OP DEZE SERVER GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF DRUKFOUTEN BEVATTEN. VAN TIJD TOT TIJD WORDEN IN DE DAARIN VERVATTE INFORMATIE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT. TBF EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE OP DE SERVER BESCHREVEN PRODUCTEN EN/OF PROGRAMMA'S AANBRENGEN.

KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE SOFTWARE, DOCUMENTEN EN DIENSTEN.

IN GEEN GEVAL ZIJN TBF EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN OP DEZE SERVER BESCHIKBARE SOFTWARE, DOCUMENTEN OF INFORMATIE, OF DE VERLENING OF HET VERZUIM TOT VERLENING VAN DIENSTEN VANAF DEZE SERVER.

KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN.

DEZE WEBSITE KAN KOPPELINGEN BEVATTEN NAAR WEBSITES DIE DOOR ANDERE PARTIJEN DAN TBF WORDEN GEËXPLOITEERD. DERGELIJKE KOPPELINGEN WORDEN UITSLUITEND VOOR UW GEMAK VERSTREKT. TBF HEEFT GEEN ZEGGENSCHAP OVER DERGELIJKE WEBSITES, EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD ERVAN NOCH VOOR DE KOPPELINGEN. TBF IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET DOORGEVEN VIA WEBCAST OF ANDERE VORM VANAF EEN DERGELIJKE GEKOPPELDE WEBSITE. HET FEIT DAT TBF KOPPELINGEN NAAR DERGELIJKE WEBSITES OPNEEMT, IMPLICEERT OP GEEN ENKELE WIJZE DE GOEDKEURING VAN TBF VAN HET MATERIAAL OP DIE WEBSITES, NOCH ENIGE ASSOCIATIE MET DE EXPLOITANTEN ERVAN.

AUTEURSRECHT: Copyright © 1999-2008, TBF,  Antwoordnummer 691, 4000 WB Tiel. Alle rechten voorbehouden.

Alle in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. De in dit document voorkomende namen van bedrijven, producten, personen, karakters en/of data zijn verzonnen en niet bedoeld om te verwijzen naar bestaande personen, bedrijven, producten of gebeurtenissen, tenzij anders is aangegeven.

Terug naar boven

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden stellig voorbehouden.